Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 2 hours 19 min ago

V severní Arménii se potvrdilo znečištění půdy toxickými látkami

Tue, 12/17/2019 - 07:55
Arnika a její partnerská organizace Centrum pro aktivizaci a podporu obyvatel (CCMS) zveřejnily studii potvrzující výskyt vysokého množství nebezpečných chemických látek v půdě severoarménské provincie Lorri. Výsledky studie ukazují, že průmyslová zařízení v Alaverdi a Akhtale znečišťují okolí potenciálně karcinogenními látkami. V oblasti se vyskytují těžké... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Stav kvality ovzduší: přehlednější, jednodušší a srozumitelná informace

Tue, 12/17/2019 - 04:45
Český hydrometeorologický ústav pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách index kvality ovzduší (IKO). Index kvality ovzduší představuje souhrnnou informaci o kvalitě ovzduší na konkrétní měřicí lokalitě. Od 18. 11. 2019 se výpočet indexu kvality ovzduší mění z důvodu přesnějšího posuzování aktuálního stavu kvality ovzduší a zdravotních dopadů s... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Novela vyhlášky ke kalům z ČOV je účinná od 1. 12. 2019

Mon, 12/16/2019 - 09:47
Vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (dále jen "vyhláška"), byly stanoveny povinnosti pro provedení hygienizace kalů z ČOV, které jsou aplikovány na zemědělskou půdu. Konkrétně bylo stanoveno, že technologie na úpravu kalů musí být ověřena z hlediska své účinnosti dle §10 vyhlášky a dále je nutno plnit při... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Česko potřebuje národní zelenou dohodu: naše ekonomika polyká moc energie a má slabé plány pro rozvoj moderní energetiky

Mon, 12/16/2019 - 08:42
Svaz moderní energetiky v reakci na představení klíčového impulsu European Green Deal debatoval možnosti rozvoje nízkouhlíkové energetiky v Česku. Na setkání Impulsy pro moderní energetiky, které se také účastnil místopředseda vlády a ministr průmyslu Karel Havlíček zazněly základní obrysy impulsů, které mohou posunout Česko vpřed. Ministerstvo průmyslu v... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

ČOV Lysá hora je přetěžována, což vede k jejím kolapsům. Inspektoři ČIŽP uložili provozovateli pokutu sto tisíc korun

Mon, 12/16/2019 - 07:45
Společnost AK 1324, s.r.o., která provozuje čistírnu odpadních vod na Lysé hoře (ČOV), nesplnila v období od května 2018 do srpna 2019 povinnost udržovat ČOV v řádném stavu tak, aby nedocházelo vlivem vypouštění odpadních vod k ohrožování vod podzemních. Ve stejném období neměřila míru znečištění odpadních vod vypouštěných z ČOV Lysá hora v souladu s... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

Mon, 12/16/2019 - 07:45
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti... Citace: 323/2019 Sb. Částka: 137/2019 Sb. Na straně (od-do): 3318 Rozeslána dne: 6. prosince 2019 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

EU a Švýcarsko propojily systémy pro obchodování s emisemi

Mon, 12/16/2019 - 07:42
EU se během zasedání COP25 v Madridu dohodla se Švýcarskem na sladění systémů obchodování s emisemi. Od roku 2020 mohou být povolenky z obou systémů použity pro kompenzaci emisí vyskytujících se v obou systémech. Dohoda o propojení mezi EU a Švýcarskem je první svého druhu a ukazuje, že systémy obchodování s emisemi mohou připravit cestu pro širší mezinárodní... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Přenosová soustava ani energetické zdroje nemusejí být plně připraveny na aktuální požadavky ekonomiky

Mon, 12/16/2019 - 04:56
Střednědobé scénáře zaměřující se na připravenost na dnes již probíhající změny v oblasti spotřeby energie upozorňují na hrozící úskalí. Jak se vypořádat s trendem dekarbonizace? Dokáží obnovitelné zdroje nahradit uhlí? Jakou roli bude hrát plyn a jaderná energie a je na změny připravena přenosová soustava? Nejen na to se zaměřili účastníci diskusního... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Zajímavé geologické fenomény z jihočeských pískoven už jsou na webu

Sun, 12/15/2019 - 16:41
Nový projekt Cally zmapoval v jihočeských pískovnách zajímavé geologické fenomény a nyní je zprostředkuje také veřejnosti... Na projektu s Callou spolupracuje student a geolog Jakub Vácha, který během léta navštívil vybrané pískovny v okresech Tábor, Jindřichův Hradec a České Budějovice a vyhledával v nich zajímavé nerosty, horniny, geologické profily a jiné... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Metodické materiály k výuce o půdě

Sun, 12/15/2019 - 13:56
Společnost Ekodomov, která se dlouhodobě věnuje ekologické osvětě o hodnotě a kvalitě půdy vytvořila pro pedagogy mateřských a základních škol 10 metodik plných aktivit, které se věnují praktickému poznávání a zkoumání půdy...Nechybí v nich ani pomůcky a materiály pro žáky do výuky - tedy pracovní listy, texty pro žáky, informační karty, zadání skupinové... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Obnovu lesů zničených kůrovcem zajistí i prodloužení doby lovu

Sun, 12/15/2019 - 12:50
Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo doby lovu několika druhů spárkaté zvěře. To pomůže především oblastem, které zasáhla kůrovcová kalamita, a které jsou osázené novými stromky. Právě ty totiž spárkatá zvěř okusuje a ničí. Změna začne platit od 1. ledna 2020 příštího roku. Myslivci dostanou účinnější nástroj, jak regulovat narůstající... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Poklad nalezený na britském sběrném dvoře pomůže charitě

Sun, 12/15/2019 - 08:44
Sběrný dvůr v britském Suffolku, jehož zaměstnanci letos objevili při likvidaci staršího sejfu 20.000 liber (přes 600.000 korun), daruje celou částku dvěma místním charitám. Napsal o tom server The Independent. Firma Sackers, která sběrný dvůr provozuje, původně peníze odevzdala na policii. Když se však o ně nikdo nepřihlásil, připadla hotovost nálezcům. Šéf... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Bio vánoční stromky udělají radost hned dvakrát

Sun, 12/15/2019 - 07:54
V konvenčních pěstírnách vánočních stromů se smějí používat herbicidy, chemicko-syntetické prostředky pro ochranu rostlin a hnojiva. V ekologických podnicích toto není možné a bio vánoční stromky dosahují své velikosti zcela přirozeně. Vánoční strom patří pro mnohé z nás zcela neodmyslitelně k vánočním svátkům. Ekologická kritéria při výběru stromku... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Oslavy ticha: Silvestr a Nový rok užijte v národních parcích opět bez ohňostrojů

Sun, 12/15/2019 - 06:44
Na území všech čtyř národních parků České republiky, tedy NP Šumava, NP Podyjí, NP České Švýcarsko a Krkonošského národního parku, se oslavy příchodu Nového roku musejí opět obejít bez zábavní pyrotechniky. Zákon č. 114 o ochraně přírody a krajiny ji zakazuje na celém území národních parků, a to včetně obcí. ,,Pro divoká zvířata je používání... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Ornitologové snížili čapí hnízda v Moravskoslezském kraji. Našli v nich i nebezpečné plasty

Sat, 12/14/2019 - 17:54
Hnízdo čápů bílých je důkladná stavba, která vydrží desítky let a čápi ji každoročně vrství. V některých případech může hmotnost hnízda dosáhnout až tunu, a proto je třeba ho odborně snižovat. Na přelomu podzimu a zimy letošního roku členové Slezské ornitologické společnosti, pobočky České společnosti ornitologické, snížili v rámci projektu Krajina... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Jak hospodaří douglaska tisolistá s vodou

Sat, 12/14/2019 - 04:45
V poslední době se hodně mluví o douglasce tisolisté. Avšak jejímu vztahu k vodě nebyla zatím věnována v České republice větší pozornost...Vzhledem k diskusím o možnosti zvýšení zastoupení douglasky jako náhrady chřadnoucího smrku ztepilého mají ale informace o vodním režimu douglasky a porostních směsí s douglaskou mimořádný význam zejména kvůli klimatickým... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Úhradová dotace z roční úhrady z vydobytých nerostů

Fri, 12/13/2019 - 12:44
Pokyn pro schvalování, poskytování a kontrolu finančních prostředků z roční úhrady z vydobytých nerostů. Zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 33h a násl.) stanoveným poplatníkům ukládá povinnost zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu roční... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Evropská zelená dohoda bude hybnou silou rozvoje moderní ekonomiky bez prachu a kouře

Fri, 12/13/2019 - 12:43
Evropská komise představila návrh Evropské zelené dohody, která má za cíl vytvořit z Evropy první bezuhlíkový kontinent na světě. Součástí přechodu na ekonomiku bez fosilních paliv je také vytvoření miliardového fondu, který pomůže státům včetně České republiky zbavit se závislosti na uhlí. Jde o příležitost, která pomůže rozhýbat inovace v naší... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie - Výzva V

Fri, 12/13/2019 - 11:49
Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Podporované aktivity: a) výstavba větrných elektráren b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel c) instalace solárních termických... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Novela kalové vyhlášky

Fri, 12/13/2019 - 09:56
Ve sbírce zákonů vyšla změna tzv. kalové vyhlášky, která posouvá povinnosti z ní plynoucí na 1. 1. 2023. Ministerstvo životního prostředí tedy posunulo přechodnou dobu, která měla původně končit dne 31. 12. 2019. Obce, resp. provozovatelé ČOV tedy získali 3 roky na přípravu a realizaci opatření potřebných ke splnění požadavků plynoucích z uvedené vyhlášky... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages