Obnovitelné zdroje

Subscribe to Obnovitelné zdroje feed Obnovitelné zdroje
Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, kalendář odborných akcí a další...
Updated: 2 hours 20 min ago

Cyklisté vyrazí do Poodří na Tour de Aleje za ochranu stromů

Sat, 07/04/2020 - 08:51
Rodiny s dětmi i sportovci v sobotu 18. července vyrazí na společnou cyklovyjížďku alejemi Poodří s naučnými zastávkami. V cíli budou nejen na cyklisty čekat soutěže, výstava o alejích a tombola o ceny. Benefiční akci pořádá spolek Arnika a koná se pod záštitou starosty městyse Suchdol nad Odrou Ing. Richarda Ehlera. Výtěžek ze startovného bude věnován na výsadbu... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Mismanaged waste and tyre abrasion: scientists map key types and sources of marine plastic pollution

Fri, 07/03/2020 - 16:47
There is mounting global concern about marine plastic pollution and a growing focus on ways to address this environmental problem. In 2015, 9.2 megatonnes (Mt) of plastic was lost to the environment globally; in order to remedy this issue, it is essential to quantify the amounts, types and sources of plastic waste in the global environment (both geographically and within industry). This study... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Koruny stromů chrání lesní rostliny před globálním oteplováním

Fri, 07/03/2020 - 11:56
Teplotně stabilnější lesní prostředí pod korunami stromů chrání lesní organismy před teplotními extrémy, a ovlivňuje tak jejich reakci na globální oteplování. Lesní rostliny proto mnohem výrazněji reagují na změny v zápoji stromového patra než na celkové oteplování klimatu. K těmto závěrům došla mezinárodní studie, na níž se podílelo šest vědců z... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Resorcinol nebyl identifikován jako látka vzbuzující mimořádné obavy

Fri, 07/03/2020 - 10:53
Výbor členských států (MSC) neodsouhlasil identifikaci resorcinolu jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) vzhledem k jeho vlastnostem narušujícím endokrinní systém. Konečné rozhodnutí učiní Evropská komise (zveřejněno ECHA 16. 6. 2020). Na červnovém jednání Výboru členských států nebyl jednomyslně podpořen návrh Francie identifikovat resorcinol (EC... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Statistiky udržitelného rozvoje ČEZ přehledně a na jednom místě: za rok 2019 snížil ČEZ emisní intenzitu výroby o 6,7 %, klesly i celkové emise

Fri, 07/03/2020 - 10:44
Ačkoliv Skupina ČEZ loni dodala více energie než v předchozím roce, vyráběla ji úsporněji a šetrněji k životnímu prostředí. Dokládají to meziročně nižší hodnoty celkových emisí, uhlíkové intenzity výrobních zdrojů, vlastní spotřeby energií či pitné vody. Naopak rekordní byl počet firemních dobrovolníků nebo zaměstnanecká sbírka na pomoc potřebným.... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Největší projekt energetických úspor v ČR neohrozila ani epidemie COVID. Studentské koleje ČVUT procházejí velkolepou energetickou modernizací

Fri, 07/03/2020 - 08:45
Projekt, který ročně uspoří nejznámější české technické univerzitě 20 milionů korun a 4 125 tun CO2, postoupil do další fáze. I přes komplikace způsobené pandemií se aktivity nezastavily a na největších českých kolejích probíhají práce na zateplení, výměnách oken a svítidel. Dodavatelem úsporného projektu v 9 objektech menz a kolejí ČVUT je společnost... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Biometan nahradí 40 % zemního plynu v dopravě

Fri, 07/03/2020 - 04:50
Biometan nahradí v roce 2030 až 40 % zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem se tak sníží o 55 %, doprovázené až 1 milionem nových pracovních míst [1] a roční úsporou při nákupu pohonných hmot více než 115 miliard korun (4,5 miliardy EUR)*. Vyplývá to z nové studie o současném stavu... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Prohlášení ČAZV k problematice sucha

Thu, 07/02/2020 - 13:55
Problematika sucha patří v posledních letech k velmi aktuálním. Současná situace, navzdory poměrně příznivému průběhu měsíce května, tento trend potvrzuje. Kumulace suchých roků v řadě za sebou má za následek zhoršení projevů sucha, zejména je to snížení průtoků řek a hladiny podzemní vody. Setkáváme se s řadou názorů, které přisuzují významný podíl na... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Jaké jsou náklady na obnovu lesa v oblastech postižených chřadnutím smrku?

Thu, 07/02/2020 - 11:48
Na základě současného klimatického vývoje s častými teplotními výkyvy a dlouhodobým srážkovým deficitem lze předpokládat, že dosavadní druhová skladba našich lesů se bude muset zásadně změnit a více se blížit skladbě přirozené s vyšším zastoupením listnáčů, vycházející z vegetační stupňovitosti a konkrétních stanovištních podmínek. Touto palčivou... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Tři mladí českobudějovičtí vědci obdrželi Prémii Otto Wichterleho

Thu, 07/02/2020 - 10:51
Tři výrazné vědecké talenty z českobudějovického Biologického centra ocenila Akademie věd ČR prestižním oceněním. Andrea Bednářová, Jan Klečka a Tomáš Korytář obdrželi v úterý 23. června 2020 v pražské Lannově vile Prémii Otto Wichterleho. Ocenění je určeno perspektivním vědcům a vědkyním do 35 let věku, kteří dosahují špičkových výsledků ve svých... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Ekologická varianta door to door? Zvýšení objemu recyklovatelného odpadu, nebo ekonomická past?

Thu, 07/02/2020 - 06:45
S ohledem na novou legislativu v oblasti životního prostředí, na avizované omezení skládkování komunálních odpadů, ale i zvýšení cen svozu a likvidace komunálních odpadů se obce a menší města zamýšlejí nad přechodem k systému tzv. door to door, kdy má každá nemovitost možnost třídit odpad samostatně, a to do nádob či pytlů. Cílem je získat kvalitnější... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Výbory ECHA doporučují omezení podskupiny PFAS (per- a polyfluoroalkylované látky)

Thu, 07/02/2020 - 05:56
Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) podpořil návrh Norska omezit používání kyseliny perfluorohexan-1-sulfonové (PFHxS), aby se zabránilo jejímu používání jako náhrady za látku PFOA, která bude od července zakázána (zveřejněno ECHA 17. 6. 2020). Na svém červnovém zasedání Výbor SEAC přijal konečné stanovisko, kterým podpořil návrh na omezení výroby nebo... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Za nerespektování zákonných povinností uložili inspektoři ČIŽP pokutu 330 tisíc korun

Thu, 07/02/2020 - 04:41
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci uložili společnosti CARMAN, a. s., která je v Uničově provozovatelem zdrojů znečišťování ovzduší spalování pevných paliv a zpracování dřeva pokutu 330 tisíc korun. Firma nerespektovala povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší. Uvedená firma se v provozovně Uničov zabývá... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Indikativní harmonogram přezkumů integrovaných povolení, BREF a závěrů o BAT

Wed, 07/01/2020 - 17:51
Harmonogram obsahuje konkrétní údaje k přezkumům integrovaných povolení a revizí BREF a závěrů o BAT. Pro snadnější orientaci povolujících úřadů a provozovatelů v jejich budoucích povinnostech byl zpracován dokument s konkrétními údaji k přezkumům integrovaných povolení a revizí referenčních dokumentů o BAT (BREF) a závěrů o BAT, který doplňuje dříve... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

A single exposure to urban air pollution may impair honeybees' olfactory learning and memory

Wed, 07/01/2020 - 17:49
A honeybee is the most significant and economically important managed pollinator species worldwide; honeybees and thousands of wild pollinator species provide a pollination service to agriculture with an estimated value of $190 billion (USD) (EUR175.90) annually. However, exposure to contaminants, such as pesticides, can affect honeybee foraging behaviour and fitness. This study looks at the... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Státu se z provozu solárních elektráren vrací zpět polovina: více než 14 miliard korun ročně

Wed, 07/01/2020 - 12:54
Především v souvislosti s fotovoltaikou slýcháme pravidelně informace o vysoké částce, kterou stát na její podporu každoročně vynakládá. Energetičtí experti z renomované poradenské společnosti EY však nyní rozkryli bilanci výdajů z veřejných zdrojů na podporu solárních elektráren a porovnali je s příjmy plynoucími z jejich provozu. Výsledky této analýzy... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nakládání se stavebními a demoličními odpady - Recykláty

Wed, 07/01/2020 - 10:55
Množstevně největší část stavebních a demoličních odpadů (dále ,,SDO") tvoří kromě zemin, o kterých píšeme podrobněji v předchozím článku, odpady na minerální bázi, tj. zbytky betonu, cihel a kameniva, střešní tašky a keramika. V Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) jsou to odpady z podskupin 1701 Beton, cihly, tašky a keramika, a také 1709 Jiné stavební... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Za porušení zákona o odpadech uložili inspektoři ČIŽP pokutu 200 tisíc korun

Wed, 07/01/2020 - 08:55
Společnost Stavoka Kosice, a.s. porušila zákon o odpadech. Nakládala s odpady v zařízeních, ve kterých je to zakázáno nebo není povoleno a předala odpad osobě, která není k jeho převzetí podle zákona oprávněna. Inspektoři České inspekce životního prostředí z Hradce Králové jí za to uložili pokutu 200 tisíc korun. Společnost Stavoka Kosice, a.s. nakládala na... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Vídeňské metro funguje jako elektrárna

Wed, 07/01/2020 - 07:56
Vídeňský dopravní podnik využívá tzv. ,,brake energy" získanou při brždění soupravy metra pro výrobu elektřiny. Tu pak využívá k pohánění vlakové soupravy nebo k provozu eskalátorů či osvětlení. Pilotní projekt, který byl zahájen v roce 2018 na lince U2, pokračuje letos realizací dalšího zařízení na lince U1. Kromě finanční úspory šetří inovativní... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Tue, 06/30/2020 - 17:56
Citace: 280/2020 Sb. Částka: 107/2020 Sb. Na straně (od-do): 2330-2335 Rozeslána dne: 23. června 2020 Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR Datum přijetí: 8. června 2020 Datum... ...
Categories: Obnovitelné zdroje

Pages